Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění sítnice, které vzniká jako důsledek celkového postižení sítnice a cév u cukrovky a může být příčinou i oslepnutí pacienta

Co to je diabetická retinopatie

Cukrovka (diabetes mellitus – DM) je závažné, chronické, metabolické onemocnění související zejména se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Mezi závažné komplikace cukrovky patří onemocnění sítnice, které může vést až ke slepotě. Diabetická retinopatie (DR) postihuje 80 – 100 % diabetiků léčených inzulínem a více než 60 % diabetiků neléčených inzulinem při delším než 20 ti letém trvání cukrovky. Je hlavní příčinou slepoty dospělé populace ve věkové kategorii 20 – 65 let ve vyspělých zemích a nejčastější komplikací cukrovky. Nejčastější příčinou výrazného zhoršení zraku u diabetiků s DR je diabetický makulární edém (DME).

Sledování očním lékařem

Vyšetřování nemocných očním lékařem má být pravidelné. První vyšetření je ihned při stanovení diagnózy cukrovky, v případě absence klinických známek a při počínajících známkách onemocnění sítnice je kontrolní vyšetření plánováno jednou za rok, při pokročilejším nálezu se interval zkracuje na 1 x za 2-6 měsíců. Častější vyšetření je u pacientů s postižením makuly, těžkých změnách na sítnici provázených komplikacemi, při předpokládaném zlepšení kompenzace diabetu, v době zahájení dialýzy, u nemocných po transplantaci slinivky břišní a u těhotných.

Rizikové faktory

Rizikovými faktory pro rozvoj DR a DME jsou trvání a typ cukrovky, vysoký krevní tlak, neuspokojivá kompenzace cukrovky, přítomnost bílkoviny v moči, zvýšená hladina cholesterolu a těhotenství.

komplikaceZachování dobrého vidění

K dosažení zachování dobrého vidění u diabetiků je nutná mezioborová spolupráce diabetologa a očního lékaře, správná kompenzace cukrovky a rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak a vysoká hladina tuků v krvi, zodpovědný přístup pacienta k léčbě cukrovky a k dodržování dietních opatření, pravidelné kontroly očí se zachycením změn již v počínajících stadiích onemocnění.

Léčba diabetické retinopatie

diabeticka-retinopatie

Diabetická retinopatie

Farmakologická terapie je cílená zejména na těsnou kompenzaci cukrovky a krevního tlaku, ale také na léčbu dyslipidémie. Léčbu je nutné zahájit včas, kdy je možné očekávat nejlepší terapeutickou odpověď a zabránit progresi postižení a ztrátě zraku.
Základem léčby diabetické retinopatie (obrázek vlevo) je laserová koagulace sítnice, která má za cíl ošetřit špatně prokrvené plochy sítnice, místa s poškozenou cévní stěnou a novotvořené cévy.

makularni-edem

Diabetický makulární edém

Tato léčba v 90 % stabilizuje nález na sítnici a zrakovou ostrost, pouze však v případě časného zjištění změn na sítnici. V případě komplikací nebo nálezu, který nelze ošetřit laserem, je indikováno chirurgické odstranění mnohdy prokrváceného sklivce, odstranění vazivově změněných proliferací a membrán a podle nálezu i přiložení odchlípené sítnice s vnitřní tamponádou speciálním plynem nebo silikonovým olejem. Další možností léčby postižené sítnice je použití přímo do oka aplikovaných látek s antiedematozním a antiproliferativním účinkem. V léčbě diabetického makulárního edému – DME (obrázek vpravo) se používají blokátory vaskulárního endotelového růstového faktoru a kortikosteroidy. Určitým omezením léčby je nutnost opakované intravitreální aplikace, jejíž potřeba se však v čase postupně snižuje při zachování získaného zlepšení zraku.

K dosažení zachování dobrého vidění u diabetiků je nutná mezioborová spolupráce diabetologa a očního lékaře, správná kompenzace cukrovky a rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak a vysoká hladina tuků v krvi, zodpovědný přístup pacienta k léčbě cukrovky a k dodržování dietních opatření a pravidelné kontroly očí se zachycením změn již v počínajících stadiích onemocnění.