Informace o zpracování osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje společnost VISUS shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které společnost zpracovává.

KONTAKT NA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VISUS, spol. s r.o., 549 54 Police nad Metují, 17. listopadu 291

Provozovny:

547 01 Náchod, Němcové 738
549 41 Červený Kostelec, Manželů Burdychových 325
542 32 Úpice, Bratří Čapků 773
518 01 Dobruška, Pulická 99
500 01 Hradec Králové, E. Beneše 1549
517 41 Kostelec nad Orlicí, Pod Branou 331
549 54 Police nad Metují, 17. listopadu 291
517 73 Opočno, Dobrušská 356
Kontakt na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: gdpr@ocni-visus.cz

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje a citlivé údaje VISUS s.r.o., dále jen Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých klientů a pacientů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a citlivé údaje, které Společnost získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • osobní údaje umožňující Společnosti kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy Společnosti a klienta či pacienta.

Osobní údaje Společnost zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Společnost přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ, JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.

Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. *

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Společnost vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je Společnost povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně Společnosti udělit.

3. KOMU MŮŽEME A NEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
Našim zpracovatelům, kteří pro Společnost provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Společnosti poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Společnost zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Náchod, Němcové 738 nebo na e-mailové adrese: gdpr@ocni-visus.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Společnost Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Společnost požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli Společnosti na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Společnosti k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Společnost požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

Společnost Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Svou žádost můžete zaslat na: gdpr@ocni-visus.cz

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba Společnosti oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

6. NA NAŠEM WEBU POUŽÍVÁME COOKIES, FACEBOOK PLUGIN A MĚŘÍME NÁVŠTĚVNOST WEBU

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že web ocni-visus.cz využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které náš server posílá Vašemu počítači a umožňuje tak lepší využití serveru a přizpůsobení obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cookies použité na našem webu nesbírají informace, které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje a nelze jejich prostřednictvím identifikovat konkrétní osobu.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K tomuto měření používáme Google Analytics. V rámci měření sledujeme pouze všeobecné sumární údaje o návštěvnosti webu bez jakýchkoliv osobních identifikačních údajů.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete si v nastavení Vašeho prohlížeče jednotlivé cookies blokovat, smazat, zcela zakázat jejich použití. Podrobnější informace najdete v nápovědě daného prohlížeče.

V patičce webu Ocni-Visus.cz používáme Facebook plugin, který zobrazuje hodnocení našich služeb, které přidali ze svého rozhodnutí na Facebook Visus naši klienti. Pokud s tím nesouhlasíte, nevkládejte recenzi na Facebook Visus. Pokud jste již tak učinili a nechcete, aby se vaše recenze zobrazovala, smažte ji, popř. kontaktujte pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na adrese: gdpr@ocni-visus.cz.

Podrobné informace o cookies najdete v přiloženém dokumentu.