Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem tych informacji jest dostarczenie Tobie, jako podmiotowi danych, informacji o tym, jakie dane osobowe firma VISUS gromadzi, do jakich celów je wykorzystuje i gdzie możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

VISUS, spol. s r.o., 549 54 Police nad Metují, 17. listopadu 291

Placówki:

547 01 Náchod, Němcové 738
549 41 Červený Kostelec, Manželů Burdychových 325
542 32 Úpice, Bratří Čapků 773
518 01 Dobruška, Pulická 99
500 01 Hradec Králové, E. Beneše 1549
517 41 Kostelec nad Orlicí, Pod Branou 331
549 54 Police nad Metují, 17. listopadu 291
517 73 Opočno, Dobrušská 356
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: gdpr@ocni-visus.cz

1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I PRZEZ JAKI CZAS JE PRZECHOWUJEMY?

Celem tych informacji jest dostarczenie Tobie jako podmiotowi danych, informacji o tym, jakie dane osobowe firma VISUS gromadzi, do jakich celów je wykorzystuje i gdzie możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę.

Dane osobowe i poufne informacje firma Visus s.r.o., zwana dalej Spółką, przetwarza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych; zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi polityki prywatności.

Prowadzimy bazę danych osobowych i wrażliwych danych naszych klientów i pacjentów, a my jesteśmy administratorami danych takich jak:

 • dane osobowe i wrażliwe dane, które Spółka nabywa i przetwarza w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych (dokumentacja medyczna),
 • dane osobowe do jednoznacznej i niezamiennej identyfikacji,
 • dane osobowe umożliwiające skontaktowanie się z Pacjentem,
 • dane osobowe dotyczące wzajemnych relacji Spółki i Klienta lub Pacjenta.

Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie spełniania obowiązków prawnych w okresie ustanowionym przepisami prawa; w przypadku przetwarzania koniecznego do realizacji umowy na czas niezbędny do zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, tj. zawsze przynajmniej na czas trwania umowy; w przypadku przetwarzania na podstawie zgody podmiotu danych, którego dane dotyczą, na czas określony w tej zgodzie lub do czasu jej unieważnienia. Po upływie autoryzowanego okresu przetwarzania danych Spółka przestaje przetwarzać dane osobowe i zapewnia ich likwidację zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dla celów dokumentacji medycznej i innych celów związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia i działań powiązanych na podstawie spełnienia wymogów prawnych administratora jako placówki opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą nr 372/2011 Dz.U., w sprawie usług      zdrowotnych i warunków ich świadczenia, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 373/2011 Dz.U. w sprawie specyficznych usług zdrowotnych wraz z późniejszymi zmianami oraz innych obowiązujących przepisów w dziedzinie służby zdrowia.

W celu realizacji stosunku umownego z podmiotem danych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, tzn. rozmów odnośnie zawarcia umowy lub jej zmiany, obustronne spełnienie praw i obowiązków wynikających z umowy, a także ochrona praw i uzasadnionych interesów administratora danych (w szczególności zapewnienia i domagania się roszczeń wynikających z umowy).

Dla własnych potrzeb wewnętrznych, szczególnie w celu ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów, w szczególności w zakresie oceny ewentualnego ryzyka, monitorowania jakości usług i optymalizacji świadczonych usług.

Do celów biznesowych i marketingowych, tzn. przede wszystkim do oferowania innych usług niepowiązanych ze świadczoną usługa, w tym dystrybucji komunikatów handlowych, zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. *

* W przypadku dobrowolnej zgody to zależy wyłącznie od twego według własnego uznania, czy nam udzielisz zgody w proponowanym przez nas zakresie. Spółka jest związana zakresem wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody Spółka ma obowiązek zaprzestać przetwarzanie Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej w rozsądnym terminie, odpowiadającym możliwościom technicznym i administracyjnym Spółki. W przyszłości     możesz ponownie udzielić Spółce swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

3. KOMU MOŻEMY ALBO MUSIMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Zakładom opieki zdrowotnej, rejestrom, organizacjom państwowym uczestniczącym w procesie rejestracji, leczenia, kontroli i kontaktu z pacjentem; naszych podmiotom, które dla Spółki przetwarzają dane osobowe w całości lub w części zgodnie z obowiązującą umową;

Władzom państwowym, czyli władzom publicznym w przypadkach, gdy Spółka jest prawnie zobowiązana do przetwarzania danych osobowych – w szczególności organom państwowym, sądom, organom  ścigania, organom nadzoru, komornikom, notariuszom, zarządcom masy upadłościowej itp.;

Innym podmiotom, w razie potrzeby w celu ochrony naszych praw, takich jak firmy ubezpieczeniowe, sądy, komornicy, licytatorzy; zakres udostępnianych danych osobowych jest ograniczony do danych niezbędnych do pomyślnego wykonania roszczenia;

Innym podmiotom z Twoją zgodą.

 

4. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Pod niżej podanym adresem możesz wystosować wniosek o informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a także domagać się innych praw wymienionych poniżej:

Náchod, Němcové 738 lub pod adresem e-mail: gdpr@ocni-visus.cz

Jako podmiot, którego dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe odnoszące się do Ciebie, są czy też nie są przetwarzane przez Spółkę, a jeśli tak, przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji dotyczących:

 • celu przetwarzania danych osobowych,
 • kategorii danych osobowych,
 • odbiorcy lub kategorii odbiorców danych osobowych,
 • okresu przechowywania danych osobowych,
 •  źródeł danych osobowych,
 •  informacji, czy ma miejsce automatyczne decydowanie, w tym profilowanie.

Pierwszą kopię przetworzonych danych osobowych otrzymasz od Spółki  bezpłatnie. Za dodatkowe kopie lub jeżeli wniosek o nie byłby w sposób oczywisty nieuzasadniony lub niestosowny, Spółka może domagać się zwrotu kosztów związanych z dostarczaniem informacji, np. kosztów wysyłki.

W przypadku udostępnienia Spółce danych osobowych na podstawie udzielenia Twojej zgody, masz prawo do:

 • uzyskania przekazanych danych w ustrukturowanym, konwencjonalnym i czytelnym formacie, a także prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi.
 • tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Jeśli stwierdzisz lub pojawią się przypuszczenia, że w procesie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zostały naruszone Twoje prawa lub obowiązki określone w Rozporządzeniu lub krajowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, możesz dochodzić zadośćuczynienia za pomocą wszystkich środków, które przysługują podmiotowi danych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności możesz zwrócić się do Spółki o:

 • poprawienie lub usunięcie (likwidację) takich danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego) lub
 • ograniczenie (zablokowanie) przetwarzania.

Spółka zawsze bez zbędnej zwłoki oraz w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku dostarczy informacji na temat jego realizacji.

Swój wniosek możesz wysłać pod adres: gdpr@ocni-visus.cz

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Biurem Ochrony Danych Osobowych, zgłaszając swoje sugestie.

Biuro Ochrony Danych Osobowych, adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7

tel.: 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz

5. ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Aby zapewnić prawidłowe i dokładne przetwarzanie, należy powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach w danych osobowych.

6. NA NASZEJ STRONIE UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES, PLUGINA FACEBOOKU I MIERZYMY NATEŻE NIE RUCHU NA NASZEJ WITRYNIE.

Zgodnie z § 89 ustawy nr 127/2005 Dz.U., w sprawie komunikacji elektronicznej, niniejszym informujemy, że strony internetowe ocni-visus.cz korzystają dla celów swej działalności z tzw. cookies to małe pliki tekstowe, które nasz serwer wysyła do Twojego komputera, umożliwiając lepsze wykorzystanie serwera oraz dostosowanie treści do Twoich potrzeb i preferencji. Pliki cookie wykorzystują prawie wszystkie witryny internetowe na świecie. Cookies wykorzystywane na naszej stronie nie zbierają informacji, które zawierałyby Twoje dane osobowe, a za ich   pośrednictwem nie można identyfikować konkretnej osoby.

Podczas przeglądania stron internetowych rejestrowany jest Twój adres IP, jak długo przeglądasz strony oraz jaką strony oglądałeś wcześniej. Korzystanie z plików cookies do mierzenia ruchu na stronie i dostosowanie obrazowania witryny internetowej jest przez nas postrzegana jako uzasadniony interes administratora. Do pomiaru używamy Google Analytics. W ramach pomiaru monitorujemy tylko ogólne dane o ruchu w witrynie bez żadnych osobistych danych identyfikacyjnych.

Jeśli nie chcesz podawać anonimowych danych odnośnie korzystania ze strony Google Analytics, możesz skorzystać z rozszerzenia firmy Google. Po jego          zainstalowaniu w Twojej przeglądarce i aktywacji dane już dalej nie będą wysyłane.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie plików cookies, możesz zablokować, usunąć, całkowicie wyłączyć ich użycie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji uzyskasz w zakładce Pomoc konkretnej przeglądarki.

W stopce strony Ocni-Visus.cz używamy plugina Facebook, który wyświetla ocenę naszych usług,  dodanych przez naszych klientów na Facebooku Visus. Jeśli nie wyrażasz na to swojej zgody, nie publikuj recenzji na Facebook Visus. Jeśli już to zrobiłeś i nie chcesz, aby pojawiła się Twoja opinia, usuń ją lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na: gdpr@ocni-visus.cz.